Dec 01 2019

Висше училище по сигурност и икономика

Споразумение с Висше училище по сигурност и икономика – град Пловдив

  • Отстъпка от 20% / двадесет процента / от семестриалната такса

Висшето училище по сигурност и икономика е едно от най-престижните висши училища в страната, което подготвя високоспециализирани експерти в три професионални направления – „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“. ВУСИ обучава студенти в образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, а учебните програми са актуализирани и изцяло съобразени с нормативите на Министерството на образованието и науката, както и с изискванията и очакванията на бизнеса. Специалностите във ВУСИ са иновативни и изключително перспективни, а търсенето на дипломирани експерти от страна на частните фирми и държавните институции е много голямо. Знанията и уменията, които студентите придобиват в процеса на обучение, са ключови за бъдещата им кариера и гарантират безпроблемно намиране на работа или стартиране на собствен бизнес.

Студентите на ВУСИ се обучават в нова и свръхмодерна учебна база, която се състои от 4 самостоятелни корпуса, които включват аула, 6 големи аудитории, супермодерна заседателна зала, 12 семинарни и 4 компютърни зали, 2 лингвистични кабинета, библиотека, кариерен център, конферентна зала, собствен издателски комплекс и др. Тук функционират и единствените по рода си в България специализирани зали по бойни изкуства, криминалистика, хотелиерство, ресторантьорство и др.

ВУСИ има отлични максимални акредитационни оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България. НАОА даде обща оценка 9,01 по десетобалната система за институционалната акредитация на Висшето училище, което продължава възходящата си тенденция на развитие, утвърждавайки се сред топ университетите в страната, предлагащи безкомпромисно качество на обучение.

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Професионално направление „Национална сигурност“ подготвя високо специализирани експерти в сферата на националната сигурност. студентите придобиват знания за характера на националната сигурност и специфичните особености на борбата с престъпността, умения и навици за работа с мигранти и бежанци, за обработка, съхранение и опазване на информацията в публичния и частния сектор, за изграждане на системи за управление при кризи и оценка на риска. Придобиват умения за разкриване на престъпна дейност и залавяне на нарушители, за работа при трудни или извънредни обстоятелства, за работа със специални средства, а така също и за извършване на процесуални действия в досъдебното производство.

ИКОНОМИКА

Професионално направление „Икономика“ е едно от основните звена в структурата на ВУСИ, което предлага утвърдени и актуални специалности в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и „доктор“. Обучението в тях се извършва от висококвалифициран преподавателски състав, гъвкаво адаптирани актуални учебни планове и програми в нова и модерна материално-техническа база.

Придобитите теоретични знания и практически умения на успешно дипломираните студенти им гарантират бърза и безпроблемна реализация като приложни и аналитични специалисти, оперативни, функционални и линейни мениджъри в малки, средни и големи предприятия, мениджъри на търговски вериги, банки, инвестиционни дружества и фондове, консултантски фирми, бизнес мрежи, дилъри и брокери на стокови и фондови борси, търговски посредници и дистрибутори, частни предприемачи и др.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Предлаганите специалности в професионално направление  „Администрация и управление“ осигуряват задълбочена теоретична подготовка и управленски компетентности на бъдещите мениджъри.

Придобитите теоретични знания и практически умения гарантират бърза и безпроблемна реализация като:  ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации, функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации, специалисти по управление и администрация в местните и държавните управленски структури и др.

КОНТАКТИ:

гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13

тел. 032 622522

e-mail: info@vusi.bg

web: www.vusi.bg

 

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер